Đổi thẻ cào

Lịch Sử Đổi Thẻ: Bấm Vào Đây

►Thống Kê Sản Lượng: Bấm Vào Đây

Thông Báo Chiết Khấu - Nhóm Zalo: Bấm Vào Đây

►Sai Mệnh Giá Trừ -50% Thực Nhận Mệnh Giá Nhỏ Hơn

►Auto Rút Tiền Về, ATM, MOMO, TSR - Min Rút 10.000VNĐ (Free Phí)

►Quý Khách Cần Điền Đúng Seri, Cố Tình Điền Sai Khiếu Nại Web Không Xử Lý!

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 13.5% 15.8% 13.5% 11% 11% 11.5% 11.5% 15.5% 16.5%
VIP 13.7% 16% 13.7% 11.2% 11.2% 11.7% 11.7% 15.7% 16.7%
THÀNH VIÊN 13.8% 16.1% 13.8% 11.3% 11.3% 11.8% 11.8% 15.8% 16.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 15% 11.5% 15% 11.5% 11.5% 11.5% 15% 13.5%
VIP 15.2% 11.7% 15.2% 11.7% 11.7% 11.7% 15.2% 13.7%
THÀNH VIÊN 15.3% 11.8% 15.3% 11.8% 11.8% 11.8% 15.3% 13.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 25.5% 22.5% 25.5% 22.5% 22.5% 22.5% 25.5% 22.5%
VIP 25.7% 22.7% 25.7% 22.7% 22.7% 22.7% 25.7% 22.7%
THÀNH VIÊN 25.8% 22.8% 25.8% 22.8% 22.8% 22.8% 25.8% 22.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 17.5% 16.5% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17.5% 16.5%
VIP 17.7% 16.7% 17.7% 16.7% 16.7% 16.7% 17.7% 16.7%
THÀNH VIÊN 17.8% 16.8% 17.8% 16.8% 16.8% 16.8% 17.8% 16.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 16.5% 16% 16.5% 16% 16% 16% 16.5% 16% 16.5%
VIP 16.7% 16.2% 16.7% 16.2% 16.2% 16.2% 16.7% 16.2% 16.7%
THÀNH VIÊN 16.8% 16.3% 16.8% 16.3% 16.3% 16.3% 16.8% 16.3% 16.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 30% 32% 30% 32% 32% 32% 30% 32% 30% 30% 30% 30%
VIP 30.2% 32.2% 30.2% 32.2% 32.2% 32.2% 30.2% 32.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.4%
THÀNH VIÊN 30.3% 32.3% 30.3% 32.3% 32.3% 32.3% 30.3% 32.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.7%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 21% 18% 18% 18% 18%
VIP 21.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2%
THÀNH VIÊN 21.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
VIP 30.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2%
THÀNH VIÊN 30.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3%